Ambulantní oddělení

Ambulantní oddělení poskytuje psychologické, speciálně pedagogické a sociálně výchovné poradenství se zaměřením především na poruchy chování.

Nabídka těchto služeb obsahuje od informativní jednorázové konzultace až po komplexní vyšetření a dlouhodobé výchovné a terapeutické vedení klientů a jejich rodičů. Jsou realizována psychologická, speciálně pedagogická a sociální vyšetření, krátkodobá a střednědobá terapeutická péče, terapie individuální i skupinová, relaxace, reedukace, post péče u dětí, které absolvovaly dobrovolný pobyt. Dále jsou poskytovány služby zákonným zástupcům nezletilých klientů, je poskytováno metodické vedení a služby pedagogům, je realizována spolupráce se školami, se školskými poradenskými zařízeními, s orgány sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klientů.

Ambulantní konzultace probíhají po předchozím objednání (telefonickém či osobním) u naší sociální pracovnice. První konzultace trvá cca 2 hodiny (je nutno sejmout anamnestické údaje, vytvořit zakázku, stručně seznámit klienty s koncepcí  našeho střediska). Každá následující konzultace pak trvá 60 minut.

Od roku 2009 provozujeme ambulantní terapeutické skupiny nejenom pro hyperaktivní děti. Ve skupině jsou také děti, které se neumějí začlenit mezi své vrstevníky, mají nízké sebevědomí nebo trpí úzkostmi. Hlavní cíl setkávání dětí v ambulantní skupině vede především k lepšímu sebepoznání dítěte v přirozených podmínkách navozených formou her. Ve společnosti ostatních vrstevníků dochází k nácviku žádoucího chování v běžných životních situacích, se kterými se dítě setkává především ve školním, ale i domácím prostředí. Cílovou skupinu tvoří děti z prvních stupňů základních škol. Podmínkou k zařazení do skupiny je pravidelné docházení dítěte (vždy jednou týdně v odpoledních hodinách). Rodiče na skupinu své dítě pouze přivádějí a po ukončení skupiny si ho vyzvedávají. Před zahájením či po ukončení skupiny mají rodiče možnost konzultace s vychovatelem či vychovatelekou, který skupinu vede. Současně také nabízíme stacionární péči pro děti z druhých stupňů základních škol (více viz. záložka Ambulantní skupiny pro klienty 2. stupně ZŠ).

Na ambulantním oddělení pracují čtyři speciální pedagogové, jedna psycholožka a  jedna sociální pracovnice. Ambulance je přístupná každý všední den v době od 7:30 do 16 hod., na dané sezení je nutné se vždy předem telefonicky objednat u sociální pracovnice.